Đổi font chữ trong wordpress

Về lý thuyết thì bạn có thể để bất cứ font nào mà bạn muốn, nhưng chỉ máy nào có cài font đó thì mới hiện ra được thôi. Vì vậy, để an toàn, hãy chỉ dùng những font mà Windows có sẵn. Đó là:

Arial
Arial Black
Comic Sans MS
Courier New
Georgia
Impact
Lucida Console
Lucida Sans Unicode
Palatino Linotype
Tahoma
Times New Roman
Trebuchet MS
Verdana
Calibri
Constantia

<span style="font-family:TÊN FONT;">KÍ TỰ</span>

Ví dụ:

<span style="font-family:Comic Sans MS;">Kiếp trước phải ngoái đầu năm trăm lần, mới chỉ đổi lại một lần gặp thoáng qua ở kiếp này.</span>.

Kết quả:

Kiếp trước phải ngoái đầu năm trăm lần, mới chỉ đổi lại một lần gặp thoáng qua ở kiếp này..